Personuppgiftsbehandling

Swedsign AB behandlar huvudsakligen personuppgifter som vi fått in från personen själv eller deras arbetsgivare. De uppgifter vi behandlar är namn, epost, telefonnummer och Arbetsgivare. I de fall någon begär att Swedsign AB ska lämna ut uppgifter enligt artiklarna 13-15 eller vidta annan åtgärd enligt artiklarna 16-22 kommer vi även att registrera personnummer för att säkerställa identifieringen av individen. I vissa fall begär vi samtycke för behandlingen, men som huvudregel behandlar vi personuppgifterna för att ingå och fullfölja avtal. Innan det föreligger ett avtal är grunden för vår behandling baserad på intresseavvägning, och avser då utskick av information eller behandlingar av förfrågningar. Vi anpassar säkerheten efter hur känsliga personuppgifterna som behandlas är.

Uppgifterna kommer endast att behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen och uppfyllande av lag och avtal. Den exakta tiden för när uppgifter gallras beror därför på om det föreligger eller kan antas föreligga skäl för fortsatt behandling, t.ex. i samband med en utredning eller tvist.

Om du inte anser att Swedsign AB behandlar dina uppgifter på ett korrekt sätt eller på annat sätt bryter mot Dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för att få hjälp.

Swedsign AB kommer inte att överföra personuppgifter till någon annan än våra dotterbolag och vårt personuppgiftsbiträde som hanterar våra IT-lösningar. Inga personuppgifter kommer att föras över till 3e land (utanför EU/EES).